សមាជិកថ្មី ទទួលបានរហូតដល់ 38ការបង្វិលឥតគិតថ្លៃនៅលើស្លត GPI

កំឡុងពេលនៃកម្មវិធី៖

 1. កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី01 ខែមីនា 2024 ម៉ោង 00:00:01 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែមីនា 2024 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)។ កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនគ្រប់សមាជិកទាំងអស់ដែលចុះឈ្មោះក្រោមរូបិយវត្ថុ THB RMB IDR MYR KRW USD និង USDT។

ដើម្បីមានសិទ្ធចូលរូម៖

 1. ក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី ដោយយោងទៅតាមការដាក់ប្រាក់ជោគជ័យ សមាជិកថ្មីនឹងមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖
ការដាក់ប្រាក់ជោគជ័យលើដំបូងរង្វាន់
USD 8.0038 ការបង្វិលឥតគិតថ្លៃ
USD 4.0018 ការបង្វិលឥតគិតថ្លៃ
38ការបង្វិលឥតគិតថ្លៃនៅលើស្លត GPI

NEW MEMBERS – GET UP TO 38 FREESPINS AT SLOT GAMEPLAY INTERACTIVE

@W88

របៀបទាមទា៖

 1. សមាជិកតម្រូវអោយចុចនៅលើប៊ូតុង “ទាមទាពេលនេះ”។
 2. ការបង្វិលឥតគិតថ្លៃ៖ W88 នឹងរៀបចំរង្វាន់ទៅកាន់សមាជិកដែលមានសិទ្ធអាចទទួលបានក្នុងរយះពេល 24ម៉ោង។
 3. ហ្គេមដែលផ្តល់ជូន៖ ស្លតហ្គេមកំពូលទាំង 10 របស់ ​GPI។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសម្រាប់តែសមាជិកថ្មីដែលចុះឈ្មោះ និងដាក់ប្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី01 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023 ប៉ុណ្ណោះ។
 2. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសម្រាប់សមាជិក 888នាក់ដំបូងដែលបំពេញគ្រប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
 3. កម្មវិធីនេះមិនមានកំនត់ការភ្នាល់វិលជុំមុនពេលដកប្រាក់ទេ។
 4. គ្រប់ហ្គេមដែលត្រូវបានទុកជាមោឃៈ ឬលុបចោល មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនេះទេ។
 5. W88 សូមរក្សាសិទ្ធលុបចោលកម្មវិធីនេះក្នុងពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកណាម្នាក់។
 6. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 ត្រូវបានអនុវត្ត។
Read More

Posts not found

Sorry, no other posts related this article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CLOSE ADS
CLOSE ADS
khmer movie